[اسم]

sugarcane

/ʃʊɡərˈkeɪn/
غیرقابل شمارش

1 نیشکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان