[اسم]

tea room

/ˈtiː ruːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چای خانه قهوه خانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان