[جمله]

Tehran is situated in the center of Iran quite close to the Caspian Sea.

/ˌteˈrɑn ɪz ˈsɪʧuˌeɪtɪd ɪn ðə ˈsɛntər ʌv ɪˈrɑn kwaɪt kloʊs tu ðə ˈkæspiən si./

1 تهران در مرکز ایران تقریبا در نزدیکی دریای خزر واقع شده است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان