[جمله]

Tehran's population is estimated to be 13 million.

/ˌteˈrɑnz ˌpɑpjəˈleɪʃən ɪz ˈɛstəˌmeɪtəd tu bi 13 ˈmɪljən./

1 جمعیت تهران 13 میلیون نفر تخمین زده میشود.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان