[اسم]

teleconference

/ˈtelikɑːnfərəns/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دورسخنی کنفرانس از راه دور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان