[اسم]

telegraph pole

/ˈtelɪɡræf poʊl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تیر تلفن دکل تلفن

مترادف و متضاد telephone post
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان