[اسم]

telegraph

/ˈtelɪɡræf/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلگراف

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلگراف
  • 1.telegraph wires
    1. سیم‌های تلگراف
[فعل]

to telegraph

/ˈtelɪɡræf/
فعل گذرا
[گذشته: telegraphed] [گذشته: telegraphed] [گذشته کامل: telegraphed]

2 تلگراف زدن با تلگراف فرستادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلگراف زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان