[صفت]

telepathic

/tɛlɪˈpaθɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more telepathic] [حالت عالی: most telepathic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دارای علم غیب غیبگو، غیب‌دان

a team of telepathic superheroes who can read each other's thoughts
گروهی از ابرقهرمان‌های غیب‌دان که می‌توانند فکر همدیگر را بخوانند

2 وابسته به دورآگاهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان