[اسم]

telephone banking

/ˌtelɪfoʊn ˈbæŋkɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بانکداری موبایل

مترادف و متضاد telebanking
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان