[اسم]

telephone directory

/ˈtɛləˌfoʊn dəˈrɛktəri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دفترچه تلفن

معادل ها در دیکشنری فارسی: دفتر تلفن
مترادف و متضاد phone book
  • 1.to look up a number in the telephone directory
    1. در دفترچه تلفن به دنبال شماره گشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان