[اسم]

telephone exchange

/tˈɛlɪfˌoʊn ɛkstʃˈeɪndʒ/
قابل شمارش

1 تلفنخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلفنخانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان