[اسم]

teleprompter

/ˈteliprɑːmptər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتوکیو تله پرامپتر

مترادف و متضاد Autocue
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان