[صفت]

telescopic

/ˈtɛlɪskɑːpɪk/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلسکوپی وابسته به تلسکوپ

telescopic discoveries
اکتشافات تلسکوپی

2 جمع‌شو درهم‌رو

a new lightweight telescopic ladder
یک نردبان جدید سبک جمع‌شو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان