[اسم]

telephone number

/ˈtelɪfoʊn nʌmbər/
قابل شمارش

1 شماره تلفن

مترادف و متضاد phone number
  • 1. tell someone your telephone number
    1 . به کسی شماره تلفن خود را دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان