[اسم]

telephone number

/ˈtelɪfoʊn nʌmbər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شماره تلفن

معادل ها در دیکشنری فارسی: شماره تلفن
مترادف و متضاد phone number
  • 1.tell someone your telephone number
    1. به کسی شماره تلفن خود را دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان