دیکشنری انگلیسی به فارسی

there

/ðer/
/ðeə/

[قید]

[حرف ندا]