[اسم]

therapeutics

/θˌɛɹəpjˈuːɾɪks/
غیرقابل شمارش

1 درمان‌شناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: درمان‌شناسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان