[اسم]

theory

/ˈθɪri/
قابل شمارش
[جمع: theories]

1 نظریه

مترادف و متضاد opinion speculation thesis view
  • 1.Einstein's theory is really too difficult for the average person to understand.
    1 . نظریه انیشتین واقعاً برای (فهم) یک فرد معمولی بسیار دشوار است.
  • 2.My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.
    2 . عموی من نظریه‌ای درباره تأثیر آب‌وهوا بر بازیکنان بیسبال دارد.
Darwin's theory of evolution
نظریه تکامل داروین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان