[اسم]

theosophy

/θiˈɑːsəfi/
غیرقابل شمارش

1 تئوسوفی (فلسفه علوم خفیه) دانش جستجوی اسرار وجود و طبیعت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان