[قید]

theoretically

/ˌθiəˈrɛtɪkəli/
غیرقابل مقایسه

1 از لحاظ نظری از لحاظ تئوری

  • 1.His argument was theoretically appealing but not realistic.
    1. بحث او از لحاظ نظری خوشایند بود اما واقع گرایانه نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان