[عبارت]

to a lesser extent

/tu ə ˈlɛsər ɪkˈstɛnt/

1 به میزان کمتر کمتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان