[عبارت]

to be commonly associated with

/tu bi ˈkɑmənli əˈsoʊsiˌeɪtəd wɪð/

1 با چیزی در ارتباط بودن به چیزی مربوط بودن، به چیزی وابسته بودن

  • 1.This word is commonly associated with youth culture.
    1. این واژه معمولا با فرهنگ جوان در ارتباط است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان