[اسم]

tombstone

/ˈtuːmstoʊn/
قابل شمارش

1 سنگ قبر

مترادف و متضاد gravestone
  • 1.The cemetery's tombstones
    1 . سنگ قبرهای قبرستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان