[قید]

tomorrow

/təˈmɑˌroʊ/
غیرقابل مقایسه

1 فردا

 • 1. I'll call you tomorrow.
  1 . فردا با تو تماس خواهم گرفت.
 • 2. Is John coming to tomorrow's meeting?
  2 . آیا "جان" به جلسه فردا می‌آید؟
 • 3. Oh, leave it till tomorrow.
  3 . اوه، تا فردا رهایش کن.
 • 4. Tomorrow is Friday.
  4 . فردا جمعه است.
tomorrow afternoon/morning/night/evening
فردا بعدازظهر/صبح/شب/غروب
 • I've arranged to see Rachel tomorrow night.
  من برنامه‌ریزی کرده‌ام که "ریچل" را فردا شب ببینم.
the day after tomorrow
پس فردا
 • I'll see you the day after tomorrow.
  پس فردا می‌بینمت.
کاربرد قید tomorrow به معنای فردا
معادل قید tomorrow در فارسی "فردا" است. قید "فردا" اشاره دارد به زمان آینده و یا روزی که پس از امروز خواهد آمد. مثال:
".I'll call you tomorrow" (فردا با تو تماس خواهم گرفت.)
"?Is John coming to tomorrow's meeting" (آیا "جان" به جلسه فردا می آید؟)
نکته: روز فقط به معنای ساعات روشنایی نیست بلکه به تمام ساعات یک روز اشاره دارد، مگر آنکه در جمله به نحوی مشخص شود. مثال:
".I've arranged to see Rachel tomorrow night" (من برنامه ریزی کرده ام که "ریچل" را فردا شب ببینم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان