[اسم]

tome

/toʊm/
قابل شمارش

1 کتاب (قطور) کتاب (چند جلدی)، جلد

مترادف و متضاد book volume
  • 1.a weighty tome
    1 . یک کتاب سنگین (وزن)
  • 2.the Divine Comedy consists of three tomes.
    2 . کمدی الهی شامل سه جلد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان