[اسم]

training

/ˈtreɪ.nɪŋ/
قابل شمارش

1 آموزش کارآموزی

مترادف و متضاد exercise instruction practice preparation
  • 1. a career-training school
    1 . مدرسه کارآموزی
  • 2. a training course
    2 . دوره آموزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان