[اسم]

traumatic memory

/trɔˈmætɪk ˈmɛməri/
قابل شمارش

1 خاطره دردناک خاطره وحشتناک، خاطره تکان‌دهنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان