[صفت]

unpaid

/ˌʌnˈpeɪd/
غیرقابل مقایسه

1 پرداخت‌نشده

unpaid bills
قبوض پرداخت‌نشده

2 بدون پول بدون حقوق

unpaid work
کار بدون پول [داوطلبانه]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان