[اسم]

unpleasantness

/ʌnplˈɛzəntnəs/
غیرقابل شمارش

1 ناخوشایندی نامطبوعی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کراهت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان