[اسم]

valley

/ˈvæl.i/
قابل شمارش

1 دره

مترادف و متضاد dale depression hollow vale
  • 1. There was snow on the hilltops but not in the valley.
    1 . برف بالای تپه‌ها بود، اما داخل دره نبود.
the Nile Valley
دره نیل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان