[صفت]

vicarious

/vaɪˈkɛriəs/
غیرقابل مقایسه

1 نیابتی [وابسته به نیابت یا جانشینی]

مترادف و متضاد derivative indirect
  • 1.vicarious involvement
    1. درگیری نیابتی
  • 2.vicarious pleasures
    2. لذات نیابتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان