[فعل]

to wiggle

/wˈɪɡəl/
فعل گذرا و ناگذر

1 تکان دادن جنباندن

[اسم]

wiggle

/wˈɪɡəl/
قابل شمارش

2 حرکت

3 انحراف (در خط و ...) انحنا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان