[اسم]

width

/wɪdθ/
قابل شمارش

1 عرض پهنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: پهنا عرض
مترادف و متضاد thickness
  • 1.It is 5 inches in width.
    1. آن، پنج اینچ عرض دارد.
the width of the river
عرض آن رودخانه

2 عرض استخر

3 دامنه گستره

مترادف و متضاد range scope span
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان