[فعل]

to wolf down

/wʊlf daʊn/
فعل گذرا
[گذشته: wolfed down] [گذشته: wolfed down] [گذشته کامل: wolfed down]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با ولع خوردن حریصانه خوردن، با عجله خوردن

informal
مترادف و متضاد bolt down food gobble up gulp down
  • 1.Enjoy your food. Don't just wolf it down.
    1. از غذایت لذت ببر. آن را با عجله نخور.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان