[اسم]

wolverine

/ˈwʊlvəriːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ولورین راسوی بزرگ

  • 1.Wolverines live in cold, northern areas of Europe and North America.
    1. ولورین‌ها در مناطق سرد و شمالی اروپا و آمریکایی شمالی زیست می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان