[اسم]

wordsmith

/ˈwɜːrdsmɪθ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استاد سخن سخن پرداز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان