[اسم]

Wordsworth

/wˈɜːdswɜːθ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ویلیام وردزورث [شاعر انگلیسی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان