[فعل]

to work against

فعل گذرا و ناگذر

1 نتیجه منفی داشتن تاثیر منفی داشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان