[صفت]

wordy

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دارای اطناب پرلغت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان