[فعل]

to yodel

فعل گذرا و ناگذر

1 دلی دلی کردن (شبیه تحریر در آواز فارسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان