[حرف ندا]

yikes

/jaɪks/

1 اَه ایش، چندش

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان