[عبارت]

you've

/jˈuːv/

1 [you have]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان