[جمله]

you've got nothing to lose

/juv gɑt ˈnʌθɪŋ tu luz/

1 چیزی برای از دست دادن نداری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان