[جمله]

You've left the taillights on.

/juv lɛft ðə teɪl laɪts ɑn./

1 چراغ های عقب را روشن گذاشته ای.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان