[عدد]

douzième

/duzjɛm/

1 دوازدهم دوازدهمین

  • 1.Il était le douzième journaliste tué en Irak au cours des cinq dernières années.
    1. او دوازدهمین روزنامه نگار کشته شده در عراق در طی پنج سال اخیر بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان