[اسم]

das Brasilien

/bʀaˈziːli̯ən/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Brasiliens]

1 برزیل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان