دیکشنری آلمانی به فارسی

der

/deːɐ̯/

[تخصیص گر]

[ضمیر]