[ضمیر]

etwas

/ˈɛtvas/

1 چیزی یک چیز

مترادف و متضاد Ding Sache
 • 1.Da ist etwas zum Schreiben.
  1. اینجا چیزی برای نوشتن هست.
 • 2.Ich muss dir etwas erzählen.
  2. من باید چیزی را به تو بگویم.
[قید]

etwas

/ˈɛtvas/
غیرقابل مقایسه

2 مقداری کمی

مترادف و متضاد ein bisschen ein wenig eine Kleinigkeit viel
 • 1.Hast du etwas Zeit?
  1. آیا کمی وقت داری؟
 • 2.Nehmen Sie etwas Salz und streuen Sie es über den Fleck.
  2. مقداری نمک بردار و آن را روی لکه بریز.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان