[عبارت]

etwas auf dem Herzen haben

/ɛtvas aʊf deːm hɛʁtsən haːbən/

1 درخواست (چیزی را) داشتن خواهشی (درباره چیزی) داشتن

  • 1.Du isst ja kaum etwas, schmeckt dir das Essen nicht? Oder hast du etwas auf dem Herzen?
    1. تو به ندرت چیزی را می‌خوری، غذا را دوست نداری؟ یا درخواستی (دیگر) داری؟
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را در قلب داشتن" است که می‌توان آن را با عبارت فارسی "چیزی را در دل داشتن" که کنایه از درخواستی یا خواهشی دیگر دارد، برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان