[حرف ندا]

so ein zufall!

/zoːaɪ̯nˈʦuːˌfal/

1 چه تصادفی!

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان