so


/zoː/

قید
1
so [قید]
1
به این صورت به این شکل، اینطوری

قید
2
so [قید]
2
پس

قید
3
so [قید]
3
چه! عجب!

قید
4
so [قید]
4
خیلی اینقدر (زیاد)

قید
5
so [قید]
5
به اندازه هم اندازه، [با مقدار مشابه]