[قید]

so

/zoː/
غیرقابل مقایسه

1 به این صورت به این شکل، اینطوری

 • 1. Sie müssen das so machen!
  1 . شما باید این را اینطوری انجام دهید.
 • 2. Wenn du den Ball so wirfst, triffst du die Zielscheibe.‎
  2 . اگر توپ را به این صورت پرت کنی، به هدف می‌زنی.
 • 3. Wie macht man das? – So!
  3 . آدم چطوری این کار را انجام می‌دهد؟ - اینطوری!

2 پس

 • 1. Du wolltest, dass ich das koche, so iss es jetzt auch!
  1 . تو می‌خواستی که من این را بپزم پس حالا هم آن را بخور!
 • 2. Es regnete, so bin ich zu Hause geblieben.
  2 . باران می‌بارید پس من در خانه ماندم.
 • 3. So, das war‘s!
  3 . پس، اینطوری بود!

3 چه! عجب!

 • 1. Sie sind auch hier! So ein Zufall!
  1 . شما هم اینجا هستید! عجب تصادفی!

4 خیلی اینقدر (زیاد)

 • 1. Die Leute sind so nett.‎
  1 . مردم خیلی خوب هستند.
 • 2. Fahren Sie bitte nicht so schnell!
  2 . لطفا اینقدر سریع رانندگی نکن!

5 به اندازه هم اندازه، [با مقدار مشابه]

 • 1. Er rennt so schnell wie der Blitz.
  1 . او هم سرعت رعد می دود. [او با سرعتی مشابه سرعت رعد می دود.]
 • 2. Ich melde mich, so schnell ich kann.
  2 . من با سرعتی که می توانم بر می گردم. [من خیلی سریع بر می گردم.]
 • 3. Meine Frau ist so groß wie ich.
  3 . زن من به اندازه من قد دارد. [هم قد من است.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان